elektromod@elektromod.com 0212 210 53 90

Alarm Haber Alma Merkezi faaliyet ve kurulumu

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI                       
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.05.1.EGM.0.11.08.01/4691-116520                                                                 03/07/2007
     
Konu    :Alarm Haber Alma Merkezleri
Alarm Haber Alma Merkezlerinin kuruluş ve çalışmaları ile ilgili olarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun beşinci maddesinin yedinci fıkrasının “Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.” hükmü ile 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin; “Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.
a) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
b) Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),
f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.
Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.
Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.
Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.” hükmünü amirdir.

Ancak, uygulamada tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir:

1- Alarm merkezlerinden kuruluş aşamasında mevzuatla öngörülen belgelerin dışında başkaca bir belge istenmeyecektir.
2- Alarm merkezleri abonelerinin isim, soy isim ve adres bilgilerini içerir bilgileri dijital ortamda veya yazılı olarak her ayın ilk haftasında sorumluluk bölgesi esasına göre İl Emniyet Müdürlükleri/ İl Jandarma Komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir. Takip eden aylarda sadece abone bilgisi ya da sayısında meydana gelen değişikliğin bildirilmesi yeterli olacaktır. Abonelere ait başkaca bilgiler istenmeyecektir.
3- Alarm merkezlerinde çalışan/işten ayrılanlar operatörlerin nüfus cüzdan fotokopisi, yerleşim belgesi ve adli sicil kayıtları işe başlamalarına/işten ayrılmalarına müteakip en geç bir hafta içinde, sorumluluk bölgesi esasına göre İl Emniyet Müdürlükleri/ İl Jandarma Komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir.
4- Alarm merkezlerinden, kendi hizmetleriyle ilgili gizliliği içeren operatör ya da abone parolaları veya nereye hangi sensorların takılı olduğu gibi bilgiler ile kendi iç işleyişleriyle alakalı çalışanlar ile aylık görev, istirahat, izin çizelgeleri istenmeyecektir.
5- Asılsız alarm ihbarlarının genel kolluğun yoğun mesaisinde fazladan iş yükü getirdiği gerçeğinden hareketle, teknik anlamda ya da aboneden kaynaklanan hataları da göz önünde bulundurarak, her alarm merkezinin bir ay içerisinde toplam abone sayısının %4’ünden fazla asılsız ihbarda bulunmaması için gerekli tebligat yapılacaktır. Bu oranı geçen alarm merkezlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11’inci maddesinin (c) bendi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32’inci maddesinin birinci bendi hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

./..
                                                                                                                                     
İlkadım Cad. No:89 Dikmen 06100 ANKARA                  Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.DEMİR (Komiser)
Telefon: 0 312 412 35 71        Fax:412 35 74  http://egm1adbogv05/        Elektronik Ağ:www.egm.gov.tr.


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.05.1.EGM.0.11.08.01/4691-116520                                                                03/07/2007
     
Konu    :Alarm Haber alma Merkezleri


-2-

6- Alarm merkezlerinin kurucu, yönetici veya adres değişikliği yapmaları durumunda, değişiklik en geç bir ay içerisinde Valiliğe bildirilecek, gerekli işlemlerin tamamlanması ve eksikliğinin olmaması halinde Valilikçe verilen faaliyet izin belgeleri yenilenecektir.
7- Valilikten izin almaksızın faaliyet gösteren alarm merkezlerinin tespiti halinde, derhal faaliyetlerine son verilecek, kurucu ve yönetici pozisyonunda sorumlu olan kişiler Bakanlığımızca alınabilecek idari tedbirlere esas teşkil etmek üzere Bakanlığımıza bildirilecektir.
8- Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin alarm merkezi kurma, işletme veya herhangi bir bölümünde çalışması söz konusu olduğunda, konu 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Bakanlığımıza bildirilecek, ilgili makamlardan alınacak cevaba göre hareket edilecektir.

Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.Mustafa     TEKMEN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
D A Ğ I T I M    :
Gereği            :        Bilgi               :   
81 İl Valiliğine                         Jandarma Genel Komutanlığına   


WhatsApp
Hemen Ara